Stäng annons

Lektioner om skydd av personuppgifter

Följande information lämnas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27.4.2016 april XNUMX om skydd för fysiska personer i samband med behandling av personuppgifter och fri rörlighet för sådana uppgifter, eller GDPR för kort (General Data Protection Regulation) (nedan kallad "GDPR").

Administratörs identitet: TEXT FACTORY s.r.o., registrerat kontor Brno, Durďákova 336/29, Černá Pole, postnummer: 613 00, ID-nummer: 06157831, registrerat vid Regional Court i Brno, sektion C, fil 100399 endast som "nedanadministratör").

Administratörens kontaktuppgifter: postadress: Brno, Durďákova 336/29, Černá Pole, postnummer: 613 00, e-post: info@textfactory.cz.

Syftet med personuppgiftsbehandlingen: Nödvändighet att säkerställa auktorisering av besökare på webbplatser som drivs av TEXT FACTORY s.r.o. att aktivt bidra till publicerade artiklar eller inom diskussionsforum och utöva rättigheterna för TEXT FACTORY s.r.o. som administratör av dessa diskussionsforum baserat på TEXT FACTORY s.r.o.s legitima intressen. till artikel 6, punkt 1 bokstaven f) GDPR och att uppfylla rättsliga skyldigheter (artikel 6, punkt 1, bokstav c) GDPR).

De rättsliga skälen för behandlingen av personuppgifter ges främst av administratörens intresse av att diskussioner och inlägg på ett korrekt sätt förs utan att bryta mot offentlig rätt eller andra personers rättigheter, vid utövandet av rätten att godkänna endast utvalda bidrag, rätten att radera bidrag , särskilt om inläggen i diskussionen skulle strida mot juridiska regler, de skulle innehålla vulgära eller obscena uttryck och förolämpningar, uttryck för aggression och förnedring, de skulle främja all form av diskriminering (särskilt ras, nationell, religiös, på grund av kön , hälsostatus), skulle de inkräkta på rätten att skydda fysiska personers personlighet och rätten att skydda juridiska personers namn, rykte och integritet, de skulle hänvisa till servrar som innehåller warez, pornografi eller innehållet i kallas "deep web", konkurrerande media, eller de skulle bilda reklambudskap eller hänvisa till e-butiker etc. Administratören har som administratör rätt att förbjuda vid upprepade överträdelser av villkoren för den som diskuterar att permanent bidra till diskussionerna och forumet, och av denna anledning är förhandsregistrering nödvändig.

För detta ändamål behandlar administratören din:

 • identifieringsuppgifter (namn, efternamn),
 • kontaktuppgifter (e-postadress),
 • uppgifter om IP-adressen för enheten för den fysiska personen som kommentator från vilken han loggade in.
 • om dessa uppgifter lämnades.

Tillhandahållande av personuppgifter för det angivna ändamålet är inte ett juridiskt eller avtalsmässigt krav som är nödvändigt för att ingå något avtal. Du är därför inte skyldig att lämna personuppgifter till administratören. Men om du inte lämnar personuppgifter för behandling kommer det inte att vara möjligt att behandla din förfrågan angående möjligheten att (a) aktivt bidra till publicerade artiklar eller inom diskussionsforum på webbplatser som drivs av TEXT FACTORY s.r.o.

Personuppgifter behandlas automatiskt, men kan även behandlas manuellt. I samband med behandling av personuppgifter i syfte att möjliggöra köp/försäljning inom internetbasaren är du dock inte föremål för något beslut baserat enbart på automatiserad behandling som skulle ha några rättsliga effekter för dig eller väsentligt påverka dig i någon annat sätt.

Kategori av mottagare av behandlade personuppgifter: endast admin. Administratören har inte för avsikt att överföra personuppgifter till ett tredjeland utanför Europeiska unionen. Administratören har rätt att anförtro behandlingen av personuppgifter till en personuppgiftsbiträde som har slutit ett behandlingsavtal med administratören och ger tillräckliga garantier för skyddet av dina personuppgifter.

Period för lagring av personuppgifter: Administratören lagrar personuppgifter under en period av 5 år från det att de tillhandahålls.

Dina rättigheter som registrerad i samband med behandling av personuppgifter:

Rätt till tillgång till personuppgifter

Du har rätt att begära bekräftelse från administratören om huruvida dina personuppgifter behandlas av administratören eller inte. Om dina personuppgifter behandlas har du även rätt att få tillgång till dem tillsammans med följande information om:

 • behandlingsändamål;
 • kategorier av berörda personuppgifter;
 • mottagare eller kategorier av mottagare för vilka personuppgifter har gjorts eller kommer att göras tillgängliga;
 • den planerade perioden för vilken personuppgifter kommer att lagras, eller om det inte går att fastställa, de kriterier som används för att fastställa denna period;
 • förekomsten av rätten att begära av administratören rättelse eller radering av personuppgifter, begränsning av deras behandling eller rätten att invända mot denna behandling;
 • rätten att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten;
 • all tillgänglig information om källan till personuppgifter;
 • om det finns ett automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering, om det förfarande som används, samt innebörden och de förväntade konsekvenserna av sådan behandling.

Administratören kommer att förse dig med en kopia av de behandlade personuppgifterna. För det andra och varje efterföljande exemplar har handläggaren rätt att ta ut en skälig avgift baserad på administrativa kostnader.

Rätt till rättelse

Det är din rätt att låta administratören korrigera felaktiga personuppgifter om dig utan onödigt dröjsmål. Med hänsyn till ändamålen med behandlingen har du också rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter, inklusive genom att lämna ett ytterligare uttalande.

Rätten till radering (“rätten att bli bortglömd")

Du har rätt att låta administratören radera personuppgifter om dig utan onödigt dröjsmål om något av följande skäl anges:

 • personuppgifterna inte längre behövs för de ändamål för vilka de samlades in eller på annat sätt behandlades;
 • du har återkallat samtycket på grundval av vilket uppgifterna behandlades och det inte finns någon annan juridisk anledning till behandlingen;
 • personuppgifter behandlades olagligt;
 • personuppgifter måste raderas för att uppfylla en rättslig skyldighet;
 • personuppgifter samlades in i samband med erbjudandet av informationssamhällets tjänster.

Rätten till radering gäller inte om ett lagstadgat undantag ges, särskilt eftersom behandlingen av personuppgifter är nödvändig för:

 • fullgörande av en rättslig skyldighet som kräver behandling enligt EU:s lagstiftning eller en medlemsstat som gäller för den registeransvarige;
 • för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Rätt till begränsning av behandlingen

Du har rätt att få den personuppgiftsansvarige att begränsa behandlingen av personuppgifter i något av följande fall:

 • om du förnekar riktigheten av de behandlade personuppgifterna, kommer behandlingen att begränsas till den tid som krävs för administratören att verifiera riktigheten av personuppgifterna;
 • behandlingen är olaglig och du vägrar radering av personuppgifterna och begär istället begränsning av deras användning;
 • administratören behöver inte längre personuppgifterna för behandlingsändamål, men du behöver dem för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk;
 • du har invänt mot behandlingen enligt artikel 21 punkt 1 i GDPR, tills det har verifierats om administratörens legitima skäl väger tyngre än dina legitima skäl.

Om behandlingen har begränsats får personuppgifter, med undantag för lagring av dem, endast behandlas med ditt samtycke, eller i syfte att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk, eller i syfte att skydda rättigheterna för en annan fysisk eller juridisk person eller på grund av viktiga allmänintressen för Europeiska unionen eller en medlemsstat.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att låta administratören överföra dina personuppgifter automatiskt baserat på ditt samtycke till en annan administratör i ett strukturerat, vanligt förekommande och maskinläsbart format. När du utövar din rätt till dataportabilitet har du rätt att få personuppgifter överförda direkt från en personuppgiftsansvarig till en annan, om det är tekniskt möjligt.

Som föremål för personuppgifter kan du när som helst utöva dina rättigheter som härrör från behandlingen av personuppgifter genom att kontakta administratören på postadressen: Brno, Durďákova 336/29, Černá Pole, postnummer: 613 00, via e-post på adressen: info@textfactory.cz.

Metod för att tillhandahålla information

Handläggaren lämnar information i skriftlig form. Om du kontaktar handläggaren elektroniskt på dennes mailadress kommer informationen att lämnas till dig elektroniskt, om du inte begär att den ska lämnas i pappersform.

Administratören tillhandahåller alla meddelanden och uttalanden om de utövade rättigheterna kostnadsfritt, så snart som möjligt, dock senast inom en (1) månad från utövandet av rätten. Handläggaren har rätt att förlänga den sålunda fastställda tiden med två (2) månader vid behov och med hänsyn till ansökningarnas komplexitet och antal. Administratören är skyldig att informera den registrerade om förlängningen av den fastställda perioden, inklusive skälen.

Administratören förbehåller sig rätten att debitera dig en rimlig avgift med hänsyn till de administrativa kostnaderna för att tillhandahålla den begärda informationen, eller att vägra att följa begäran, om dina rättigheter utövas orimligt eller oproportionerligt, särskilt på grund av att de upprepas.

Rätten att lämna in ett klagomål

Du kan lämna in ett klagomål angående den personuppgiftsansvariges eller mottagarens verksamhet skriftligen till den registeransvariges postadress Brno, Durďákova 336/29, Černá Pole, ZIP: 613 00, via e-post till adressen: info@textfactory.cz , personligen på flygledarens högkvarter. Det ska framgå av klagomålet vem som lämnar in det och vad det handlar om. Annars, eller om det är nödvändigt för att hantera klagomålet, kommer administratören att bjuda in dig att slutföra ett sådant klagomål inom den angivna perioden. Om reklamationen inte är fullbordad och det finns ett fel som gör att det inte kan diskuteras kan det inte behandlas. Fristen för att behandla ett klagomål är 30 kalenderdagar och börjar den första arbetsdagen efter det att det levererats. Klagomål behandlas utan onödigt dröjsmål.

Utan att det påverkar andra medel för rättsligt eller rättsligt skydd, har du rätt att lämna in ett klagomål till byrån för skydd av personuppgifter, med säte i Plk. Sochora 27, Prag 7, Postnummer: 170 00, telefonnummer +420 234 665 111, e-post: posta@uoou.cz, om du anser att behandlingen av dina personuppgifter bryter mot någon av bestämmelserna i GDPR.

.